Dotacje na rozpoczęcie działalności 2014

Fundusze Europejskie

Dotacje na rozpoczęcie działalności 2014 są w ostatnim czasie bardzo popularnym tematem, tym bardziej, że rok 2014 jest początkiem realizacji sześciu programów operacyjnych, jakie zostały opracowane i umieszczone w Umowie Partnerstwa, która jest kontraktem pomiędzy Polską, a Komisją Europejską.

Dotacje na rozpoczęcie działalności 2014 można pozyskać w ramach wymienionych wcześniej sześciu programów operacyjnych, do których należą:

  • PO Infrastruktura i Środowisko,

  • PO Inteligentny Rozwój,

  • PO Wiedza, Edukacja, Rozwój,

  • PO Polska Wschodnia

  • PO Polska Cyfrowa,

  • PO Pomoc Techniczna.

Programy Operacyjne w pigułce…

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – polega na zadbaniu o ochronę środowiska, adaptację do zmian klimatu, transport oraz bezpieczeństwo energetyczne. Program ten ma za zadanie wsparcie miast, którym przyznano specjalne unijne środki finansowe.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – polega na wsparciu Polski w dziedzinie edukacji, badań naukowych, innowacji oraz społeczeństwa cyfrowego. Środki finansowe przeznaczone na tel cel, będą pochodziły z funduszu Unii Europejskiej, którego zadaniem jest wspieranie krajów takich, jak Polska, które mają ciężką sytuację gospodarczą.

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – w szczególności będzie opierał się o wspieranie jakości, skuteczności i otwartości wyższego szkolnictwa w Polsce. Jego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia, a także poprawa funkcjonalności użyteczności publicznej.

Program Operacyjny Polska Wschodnia – opracowany w celu poprawy konkurencyjności wschodniej części Polski, biorąc pod uwagę obszar województw o najniższym PKB. Działania tego programu oparte będą o dążenie do rozwoju regionalnego w tych regionach, a także podniesienie poziomu innowacyjności.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – będzie oparty o poprawę jakości życia poprzez wykorzystanie potencjału cyfrowego. Obszarem działania tego programu będzie technologia informacyjno-komunikacyjna, tworzenie sieci szerokopasmowych, a także rozwój usług publicznych świadczonych w sieci.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna – oparty jest o poprawę możliwości administracyjnych, stworzenie dobrze działających systemów monitorowania i oceny, wsparcie działań informacyjnych, komunikacyjnych i promocyjnych.